Telefon Symbol +48 52 5622 839
Email iconinfo@dls-logistics.pl

,
wiadomość ikona biuletyn ikona

Spedycja dls - niezawodna spedycja mi─?dzynarodowa

dls gwarantuje profesjonalizm w transporcie, drogowym, ch??odniczym, kolejowym jak równie?? i morskim.  Dzia??amy nie tylko w Niemczech - transport mi─?dzynarodowy jest równie?? w naszej ofercie. Oddzia??y w Polsce, Rosji, na  Bia??orusi i w Kazachstanie zapewniaj─? skuteczn─? obs??ug─? logistyczn─? na terenie ca??ej Europy.

Transport drogowy

Transport drogowy to jedna z naszych specjalno??ci. Dysponuj─?c flot─? ponad 450 pojazdów, dostarczamy towary do naszych Klientów na terenie ca??ej Europie. Od naczepy typu mega poprzez standardowe naczepy oraz ze sk??adanymi ??cianami - zawsze znajdziemy odpowiedni ??rodek transportu dla Pa??stwa ??adunku.

dls to skuteczny i godny zaufania partner dla transportów w Niemczech i Europie.

Transport mi─?dzynarodowy

Cho─? transporty mi─?dzynarodowe nale??─? w spedycji do codziennej dzia??alno??ci. dls wyró??nia wieloletnie do??wiadczenie i specjalizacja w transportach z i do Europy Wschodniej.

Dzi─?ki naszym lokalnym oddzia??om, jeste??my w stanie sprawniej i szybciej wykona─? poszczególne zadania - dzi─?ki znajomo??ci j─?zyka, przepisów i lokalnych obyczajów gwarantujemy pozbawion─? komplikacji szybk─? i sprawn─? wspó??prac─?.

Zapraszamy do wspó??pracy - prosz─? przekona─? si─? o jako??ci ??wiadczonych przez dls us??ug!

Transport morski kontenerowy

Odprawiamy kontenery w transporcie morskim szybko i bez komplikacji.  Wieloletnie do??wiadczenie pozwala nam dzia??a─? sprawnie i pewnie – dopilnujemy, by Pa??stwa ??adunek dotar?? do celu bezpiecznie oraz punktualnie.

Przeka??cie Pa??stwo transport kontenerów profesjonalistom i dajcie si─? przekona─? o jako??ci naszych us??ug!

Obs??uga logistyczna

Planowanie du??ych projektów, powtarzaj─?cych sie dostaw oraz procesów magazynowania musi przebiega─? profesjonalnie.

Nie ma czasu na b??─?dy - dls oferuje sprawdzone rozwi─?zania transportowe oraz logistyczne, które s─? dostosowane do Pa??stwa wymaga?? oraz oczekiwa??. Przejmujemy planowanie transportów oraz magazynowania tak, aby ??adunek dotar?? do celu w odpowiednim czasie.

Pracownicy dls ch─?tnie pomog─? Pa??stwu w nadchodz─?cym projekcie logistycznym!

Film o nas podgląd wideo
Certyfikacje bran??owe

Jesteśmy w drodze od Algarve aż po Ural

Kooperując z naszymi oddziałami w Niemczech, Polsce, Rosji, Białorusi iKazachstanie zawsze znajdujemy najlepsze rozwiązania logistyczne dla naszych klient??w.

ci─???ar??wka
map